tajemství sebepřijetí tajemství sebepřijetí

tajemství sebepřijetí

Šri  Krijánanda

1)      Uvědomění si své jedinečnosti v celém Universu. Nikdo nebude zpívat tvou píseň: Po celou věčnost to budeš jen ty. Tvým nejdůležitějším úkolem v životě je naučit se zpívat tuto píseň dokonale.

2)      Přijímání druhých takových, jací jsou. Jen tak budete schopni přijímat sami sebe takové, jací jste.

3)      Nezáviďte druhým jejich talenty a schopnosti. Je vždycky lepší neuspět v tom, co si sami stanovíme, než uspět v tom, co si stanoví druzí. Jakmile se jednou staneš sám sebou, dosáhneš nejskvělejšího úspěchu možného pro lidskou bytost

4)      Nebuď zaujatý proti nikomu, neboť záští jen znevažujeme sami sebe

5)      Respektování všech, neboť jací jsme my, očekáváme, že takoví budou i druzí. A stáváme se takovými jak na ně nahlížíme

6)      Stýkejte se s těmi, kteří ve své štědrosti nabízejí podporu druhým. Vyhýbejte se společnosti cynických nebo nejistých lidí.

7)      Milujte druhé, nečekejte na jejich lásku k vám

8)      Služte druhým vědoměji, jako nástroj Vyšší síly

9)      Odpuštění druhým, neboť tak jak my odpustíme jim je nám odpuštěno jimi a Životem samotným. Tím, že odpustíme druhým, získáváme zároveň schopnost /moudrost/ odpustit sami sobě.

10)   Neočekávejte příliš od druhých, neboť jen tak se učíme neočekávat příliš od sebe sama

11)   Neodsuzujte (neobviňujte) druhé pro jejich negativní postoj a chování vůči nám, neboť odsuzování druhých jen oslabujeme sami sebe a dáváme jim sílu zraňovat nás.

12)  Neobviňujte sami sebe. Vždycky si pamatuj, čím důležitější malba, tím více času a úsilí je zapotřebí k dokonalému propracování.

13)  Vytrhni negativní předsudky i s kořeny a na jejich místo zasejte pozitivní. Neboť dobré přitahuje dobré) Osud jedince je "vymodelován" z velké části tím, co očekává od života.

14)  Nepřikládej příliš důležitost sám sobě, neber se příliš vážně. Tvá pravá důležitost vzroste přiměřeně tím, čím od ní očekáváš míň pro sebe.

15)  Rozšíření smyslu – zahrň ostatní do tvého Vyššího Já. Pozoruj jejich štěstí, naplnění a úspěch , jako by to byl tvůj vlastní.

16)  Neber své vlastní chyby příliš vážně. Klidně a rozvážně se rozhodni, že příště to prostě uděláš lépe.

17)   Nezatěžuj se svými chybami. Nejsou to tvé chyby, jen čekaly na někoho, kdo usiluje vážně o dosažení dokonalosti.

18)   Neztotožňuj se s neúspěchem. Ani úspěch ani porážka nemohou definovat tebe, který jsi stvořen podle představ nekonečné dokonalosti.

19)  Zvyšuj stupně (úrovně) energie rozvíjením ochoty. Čiň ochotně a radostně cokoliv má být učiněno.

20)  Měj dostatek pohybu, hluboce dýchej, seď a stoj vzpřímeně, jez správně. Jez víc ovoce a zeleniny, méně masa (ve zdravém těle zdravý duch). Zdravé tělo pomáhá ke správným postojům mysli.

21)   Měj smysl pro humor, především uč se smát sám sobě. To ti pomůže mít správnou míru věci.

Každý den si přečti jeden humorný příběh. Poděl se každý den alespoň o jeden dobrý vtip se svými přáteli.

22)  Cokoliv se ti stane, ber za to odpovědnost. Neboť nic se neděje bez příčiny; příčina, která může být obvykle okopírováním postoje či očekáváním udržované možná nevědomky – v tobě samém.

23)  Nedovol pocitu viny, špatnosti, aby rostl jako plevel v zahradě tvé víry v sebe sama, kterou se snažíš kultivovat. Uvažuj: všechny lidské bytosti chybují – mají sklon k chybování. Přeměň pocity viny odhodláním dělat vše ještě lépe

24)  Směj se s ostatními, když vás škádlí. Neber si jejich slova příliš vážně

25)  V pozitivním postoji. Jeden mudrc kdysi řekl: okolnosti jsou v podstatě neutrální. Tvůj postoj rozhodne, zdali se Tobě jeví pozitivní či negativní.

26)  Nesnaž se ospravedlnit sama sebe před druhými. Buď úplný, celistvý sám v sobě. Snaž se vše rozvážně pochopit a potom přijmout výsledky – následky. Pamatuj, že největší soudce tvého chování přebývá – sídlí navždy v tobě uvnitř.

27)  Nepodmiňuj své štěstí ani pravdu pro tebe cennou názorem druhých

28)  Buď soustředěn ve své vnitřní realitě, nedovol sám sobě stát se obětí rozhodnutí druhých o špatném či dobrém.

29)  Buď spokojen s uspokojováním Boha a tvého vyššího vědomí a ne s uspokojováním druhých – kromě takových, kteří ti mohou pomoci objasnit či potvrdit Vyšší vůli.

30)  Buď vděčný za každý test, který v životě "přitahuješ", neboť to jsou prostředky, díky kterým můžeš růst v síle a moudrosti.

31)  Soustředění se na své schopnosti sebezdokonalení. Miluj tyto schopnosti, ne momentální stav nedokonalosti. Utvrzuj se, že to, co by mohlo být tvé je již tvé teď.

Z Tajemství sebepřijetí přeložila Daniela Ženíšková

 

                                                                                                           Labuti pirka