Modlitba pro duchovní rozvoj

Modlitba pro duchovní rozvoj

260  Matouš 6

9 Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10 Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12 A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13 A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

„Ó Otče, který jsi ukrytý v hloubce nebeské intuice, ať je Tvé jméno oslavováno na zemi. 
Ať přijde Tvoje duchovní království a nahradí hmotné pozemské království. 
Dej nám dnes náš denní duchovní chléb - kontakt s Tvojí blažeností, s Tvojí moudrostí a Tvojí láskou, jediný duši udržující chléb, který hledáme. 
Nenech nás v jámě pokušení, kam jsme spadli špatným používáním rozumu, který Ty jsi nám dal. 
A až budeme silnější a budeš chtít vyzkoušet naši duchovní sílu, Otče, učiň se svůdnější než pokušení. 
Nauč nás vidět, že země není ovládána hmotnými silami, ale mocí a slávou Tvého království navždy.
Nauč nás kontaktovat Tě skrze kosmickou Vibraci ÓM (Amen) slyšitelnou v meditaci. 
Nauč nás odpouštět chyby druhých, jako Ty odpouštíš naše chyby. Ó Pane“ Amen. 

(Ježíšovo evangelium podle Paramhansa Jóganandy 1.díl)


Labuti pirka