Modlitby

Modlitby

Modlitba k osobnímu andělovi

Ty, můj nebeský příteli,

Modlitba k osobnímu andělovi - celý článek...


Modlitba v časech nouze

Bože,vylij na mě milost

Modlitba v časech nouze - celý článek...


Modlitba díkůvzdání

Děkuji ti za všechno požehnání,

Modlitba díkůvzdání - celý článek...


Modlitba před jídlem makrobiotická

Všechno, co roste z země,

Modlitba před jídlem makrobiotická - celý článek...


Modlitba na prstech ruky

Modlitba je dech duše

Modlitba na prstech ruky - celý článek...


Modlitba Tvých léčitelů

Vylijte svou léčivou moc, andělé,

Modlitba Tvých léčitelů - celý článek...


Modlitba při rozloučení

Modlitba za vyléčení zármutku - Doreen Virtue

Modlitba při rozloučení - celý článek...


Mantra jako prosebná modlitba

Vytrvalým opakováním krátké věty, které vyjadřuje prosbu o splnění nějaké naší naléhavé potřeby, jako mantry s dodržením všech požadavků, lze dojít jejího naplnění.

Mantra jako prosebná modlitba - celý článek...


Chvalozpěv stvoření

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, Tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení

Chvalozpěv stvoření - celý článek...


Otče náš

Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého. [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.] Amen.

Otče náš - celý článek...


Zdrávas Maria

Zdrávas Maria, milosti plná. Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Zdrávas Maria - celý článek...


Můj milý člověče

Můj milý člověče, zpívej nebes Králi, slyš, jak zrána vesele, ptactvo Boha chválí. Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík, za ochranu jeho.A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky? Od Jany

Můj milý člověče - celý článek...


Jak veliké dobrodiní

Jak veliké dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme lidé milí. Neboť všichni jsme stvořeni ku podobenství jeho a přehojně obdařeni ctí a slávou od něho. Od Jany

Jak veliké dobrodiní - celý článek...


Co kdyby...

Co kdyby si Bůh nemohl dnes udělat čas na to, aby nám požehnal,
protože jsme si my nemohli udělat včera čas na to, abychom mu
poděkovali? Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / David

Co kdyby... - celý článek...


Proste a bude vám dáno

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / David

Proste a bude vám dáno - celý článek...


Modlitba za odpuštění

Pane můj a Bože můj, rád bych teď v síle tvého Ducha svatého odpustil každému, kdo mě v mém životě napadl nebo zranil. Vím, že si přeješ více mého štěstí a zdraví, než jich mohu sám pro sebe dosáhnout. Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / David

Modlitba za odpuštění - celý článek...


Modlitba za víru

Pane Ježíši Kriste, prosím tě za víru: za víru věřící, že panuješ ve světě a tvoje vláda je vládou spravedlnosti a pravdy; za víru věřící, že budu-li hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost, ostatní, co potřebuji k životu, mi bude dáno; Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / David

Modlitba za víru - celý článek...


Vodní modlitba

Já, bytost z vody stvořená, žádám prameny v nitru Země, které posvátnou energii skutečnosti nesou, aby obnovily své toky a po svých vlnách spustily vlákna energií, které obnoví struktury v každé části země, na povrchu, pod povrchem, i vody k atmosféře vázané. Od Dany D.

Vodní modlitba - celý článek...