14.duben 2017 - 100.výročí od smrti dr. Zamenhofa 100.výročí

14.duben 2017 - 100.výročí od smrti dr. Zamenhofa


dle internetu


Základ mezinárodního jazyka zvaného esperanto, který se pro několik tisíc lidí z různých zemí stal dokonce mateřštinou, vytvořil Ludvík Zamenhof. Sté výročí jeho smrti připadá na letošní 14. duben. UNESCO ho řadí k významným osobnostem lidských dějin, proto je den Zamenhofova úmrtí uveden na listině významných výročí v období 2016/17. Zamenhof se narodil v tehdejším vícejazyčném Biaŀystoku, dnes v severovýchodním Polsku. Vzájemné konflikty mezi Židy, Rusy, Poláky a Němci zažil z bezprostřední blízkosti. Již jako dítě školou povinné se rozhodl vytvořit společný, rychle naučitelný jazyk, aby bylo možno řešit konflikty diskusí místo násilím. První verzi mohl oslavit již v den svých 19. narozenin v roce 1878, společně s několika svými spolužáky, dokonce si zazpívali v novém jazyce.

Zamenhof vystudoval medicínu a stal se očním lékařem. Svůj mezinárodní jazyk zpracoval a zveřejnil v roce 1887 díky věnu od svého tchána; jeho žena Klára toto rozhodnutí plně podporovala. Jako pseudonym si zvolil „D-ro Esperanto“. „Esperanto“ znamená „doufající člověk“; doufal v rozšíření jazyka a také v to, aby jeho jazyk přispěl k dorozumění a omezení konfliktů mezi různými národy. ¨


Kromě neutrálního jazyka L.L.Zamenhof vytvořil i filozofii homaranismu. Esperanto vždy považoval jen za prostředek zlepšení mezilidských vztahů, zejména překlenutí překážek mezi lidmi různé národnosti a náboženského přesvědčení. Tento cíl dodnes neztratil nic na své aktuálnosti ani dnes .


První  učebnice (esperantsky „Unua Libro“) obsahovala úvod, stručnou mluvnici se šestnácti základními pravidly a slovníček; kniha byla vydána nejdříve v pěti jazycích, rusky, polsky, francouzsky, německy a nakonec i anglicky.
Myšlenka mezinárodního jazyka, který je snadněji naučitelný než již existující jazyky, se rozšířila rychle – protože již předtím existoval podobný pokus, volapük, který je však mnohem méně snadný. Již dva roky po zveřejnění esperanta vznikají esperantské kluby, začal vycházet první časopis i další knihy v novém jazyce.

 V roce 1905 se v Boulogne-sur-Mer uskutečnil první světový kongres esperanta s téměř 700 účastníky z mnoha zemí. Zamenhof byl oslavován jako „mistr“.


Počet esperantských knih rychle rostl. Sám Zamenhof přeložil řadu titulů: Hamlet, Loupežníci (Schiller), části ze Starého zákona, Andersenovy pohádky a další. Byl vytvořen Jazykový výbor (Lingva Komitato), který řešil různé jazykové otázky, a Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio – UEA). V roce 1912, tedy 25 let po zveřejnění první učebnice esperanta, se Zamenhof vzdal postavení neoficiálního vůdce esperantského hnutí; jazykové společenství se tak amostatnilo. Nedlouho před začátkem první světové války esperanta proniklo do všech světadílů.


Zamenhof měl slabé srdce i plíce, což přerušilo jeho práci. Zemřel 14. dubna 1917 ve Varšavě.


čerpáno a více¨včetně fotografií na   http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/iniciator-esperanta-dr-zamenhof-na-seznamu-vyroci-unesco.htmlLabuti pirka