Duchovní aspekt páteře duchovní aspekt páteře

Duchovní aspekt páteře

Duchovní aspekt páteře

v anánda józe

 

Posvátné texty Indů hovoří o těle jako o obráceném stromu, jehož páteř je kmen, vlasy kořeny a nervy se rozbíhají z páteře jako větve. To je pravý strom života, jehož kmenem proudí míza božského probuzení. Bible se o tomto „stromu“ zmiňuje na několika místech. V Genesis 2,24 čteme o „stromu života“, který odkazuje právě na páteř. Mluví se o ní i ve Zjevení svatého Jana: „Tomu, kdož zvítězí, dám jísti ze stromu života v ráji Božím. (Zjevení 2.7).  Rájem Božím se myslí vnitřní, duchovní svět člověka.

     A ve Zjevení 22,14 : „Blaze těm, kteří zachovávají přikázání jeho, aby měli přístup ke stromu života a aby branami vešli do města“ „Branami“ se zde míní čakry, a zejména ádžňa čakra, centrum kristovského vědomí.  O třech páteřních  kanálech (ida, pingala a šušumna) a sedmi čakrách se zmiňuje prorok Zachariáš (4,2-3) „A otázal se mě anděl: Co vidíš? Odvětil jsem: Hle, vidím svícen, ze zlata celý (šušumna), a na něm nahoře mísa (sahasrára čakra) se sedmi lampami (sedm čaker).... A při něm dva olivovníky (ida a pingala), jedna po pravé straně mísy a druhá po levé straně její.“ 

    Sedm čaker se dále objevuje v první kapitole Zjevení, k níž velmi podrobný výklad podal Jógananda. Narážka na šest čaker (dvanáct na základě vnitřní polarity) je i ve Zjevení 22,1 – 2 „I ukázal mi řeku vody živé, čiré jako křišťál, vyvyrající z trůnu Božího a Beránkova („Beránek! Představuje kristovské vědomí v nitru. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví nesoucí ploudy dvanácktkrát do roka....“

Řekou je šušumna. Strom života v tomto případě odkazuje na idu a pingalu („z obou stran řeky“), protože svatý Jan v tomto případě nehovoří o šesti čakrách („plody“), nýbrž o dvanácti tak, jak se prvních šest čaker chápe s ohledem na jejich polaritu, to jest dualitu.

 

 

 

 

Páteř – řeka života

Páteř je osa či sloup našeho těla, o které se opíráme. Všechny orgány, svalstvo a nervy jsou propojeny s páteří. Spolu s mozkem tvoří centrální část našeho těla, kde jsou umístěna všechna centra pro tělesné a mentální funkce. V páteři jsou umístěna také energetická centra nebo ještě přesněji centra vědomí čakry. Páteř a čakry jsou především umístěny v astrálním a kauzálním těle.

V páteři se odvíjejí  a zaznamenávají všechny naše minulé životy,  zkušenosti a poznatky. Podle stavu páteře můžeme určit nebo diagnostikovat zdravotní stav každého člověka.

Naše fyzická páteř a tělo jsou jen zrcadlem našeho vnitřního, duševního života. Do jaké míry dokážeme vyjádřit Božské vlastnosti skrze sebe, do té míry je naše páteř a tělo zdravé a v harmonii se zákonitostmi vesmírn


Labuti pirka