Afirmace nejen v anandě józe Afirmace nejen v anándě józe

Afirmace nejen v anandě józe

Zpracováno dle  Rádžajogy – Swamí Krijananda

Hmotný vesmír je v podstatě vědomím, a proto, aby Duch se propojil jako stvoření s podstatou musel se „vmyslet“ do každého možného tvaru ve vesmíru, jeho počátky však nejsou ve tvaru, ale v myšlence. Myšlenka je nejjemnější vibrací božského vědomí a naše tělesná omezení mají původ v myšlence, hmota je původem energií.


 Myšlenkové vibrace, které se chvěly hrubší vibrací se staly energií. Ještě hrubší vibrace této energie se proměnily do tvarů hmoty. Rozmanité podoby stvoření nejsou ničím jiným než zdáním, ve skutečnosti vše je Duch, vše je vědomí. Do jaké míry je člověk schopen chápat sebe sama, ne jako fyzické tělo, ale vědomí, do té míry, stejně jako Duch, může projevovat svou tvůrčí silu


 Tvůrčí akt je vlastně aktem přeměny, nikdy není stvořením z ničeho. Pokud umělec maluje obraz, upřednostňuje vibrace svého vědomí, architekt zhmotňuje myšlenky do stavby, spisovatel do slov, v aktu stvoření se člověk stává svým výtvorem. Ve svém jádru nejsme rolemi, s kterými se ztotožňujeme, ani příslušníky národů, ani mladí ani staří, nemáme ani pohlaví i zrod a smrt jsou zdání. Naše vědomí se po určitou dobu projevuje různými způsoby, to je míra jeho proměny. Duše člověka ve svém mikrokosmu dosahuje to, co absolutní vědomí Ducha ve vesmíru .
Naše hluboké myšlenkové proudy si špatně uvědomujeme a tudíž je i obtížně můžeme měnit, ale nejjistější a nejpřímější metodou je hluboká meditace, abychom jejím prostřednictvím odkryly všechny kořeny plevele, aby tento náš vnitřní plevel nemohl dále růst. Stejně tak jako ničíme plevel s hlubokými  kořeny v přírodě nejdříve na povrchu, pokud  chceme zničit své staré zvyky, musíme se co nejpřísněji vyhýbat jejím vnějším projevům a všemu co tyto zvyky podněcuje a mysl posilovat čerstvými, pozitivními směry, tím budeme cítit více pocit volnosti a svobody. Čin spoutává duši do té míry, že je potvrzením její svázanosti a posiluje ego.


Proto je důležité posilovat naše činy plnou silou pozitivního myšlení.


Ujišťuje-li se někdo silně a záměrně o kladných vlastnostech, s plným uvědoměním a hlubokým soustředěním, může za pár minut odčinit záporné účinky shromažďované po celý život. Neprojevuje se to pouze v duchovnu, ale i v konkrétním nadání umělců – malířů, hudebníků, spisovatelů. Ať se chceme stát čímkoliv, připomínejte si, že to již jste a vyhýbejte se všem vlivům, které tvrdí opak – neodmítejte však silně, posilovala by důležitost a zároveň je důležité chránit se před společností slabých a negativních lidí, protože  rozřeďují sílu našich ujištění – afirmací. Nepokládejte se za hříšníky, pokud  budete konat vše v dobru, zbavíte se každého hříchu, jako by neexistoval.
Ujištění – afirmace je třeba provádět opakovaně po určitou dobu , aby se podařilo  oprostit se o klamné představy.


Důležitá je zásada: čím výraznější síla, soustředění a přesvědčení, tím rychleji bude naplněno úsilí!  Afirmace je nutné provádět ve třech fázích – hlasitě, šepotem a potom v hlubokém mentálním duševním ujištění, aby mohly proniknou za úroveň vědomí do nadvědomí. 


Existuje vztah mezi polohou těla duševním postojem, a proto ananda joga používá afirmace během cvičení. Afirmace pomáhají vnímat vztah mezi vnějším pohybem a vnitřním hnutím duše. Pohyb vědomí se projevuje v různých pohybech těla. Jógové afirmace míru a harmonie pomáhají při uvědomělé a záměrné snaze uvádět do vyššího souladu tělo a  mysl, je potřeba , ale i zde přistupovat ke cvičení s pevným vnitřním rozhodnutí. Cílem ananda jógy není tedy pouze fyzické protažení, ale dosažení souladu mysli a těla.

Nejvhodnější doba pro vydávání příkazů mysli s koncentrací na třetí oko – vytváření a využívání afirmací –  je doba před usnutím, po probuzení a po hluboké meditaci, tyto myšlenky řídí myšlenky dalšího dne. S podvědomím je třeba zacházet jako s přítelem a ne s otrokem. Pokud vkládáme afirmace do podvědomí mysli, nesnažíme se je vnucovat, ale vkládáme je s radostí a snažíme mysl inspirovat, aby se tvořivě podílela na změnách , aby afirmace byla skutkem přeměny. Proto, pokud má být účinná, musíme ji vidět na všech úrovních jako příčinu a ne následek a zasazujeme do hloubky, aby vytryskla z hlubin blaženosti.


Při vytváření afirmace se vyhýbáme záporným tvrzením, protože negativní myšlenka utvrzuje v odporu a odmítnutí. Největší chybou, které se lidé dopouštějí, pokud chtějí něco změnit je to, že zpochybňují své síly. Období nezdarů je zároveň obdobím pro vysazení semen úspěchu, pokud posilujeme své rozhodnutí být příště lepší. Pokud chceme zavést změnu, nečekejme na krizi, ale provádějme nejdříve malé změny – zbavení se drobných zlozvyků a postupujeme k větším.


D ů l e ž i t é  :   Zůstávat pozitivním k životu a provádět je provádět vše s ochotou a radostí, k ostatním lidem chovat přátelsky, neříkat, že vše kolem nás je prchavé a prázdné – i to je Bůh. Rozdíl mezi sebeklamem a božským osvícením nespočívá ve věcech, ale ve stupni našeho uvědomění a kladné potvrzování života je spojené se stoupáním energie v páteři, jejímž cílem je sjednocení všech energií, aby vznikla energie nekonečná.


Afirmace si můžeme vytvářet sami, můžeme čerpat z knih afirmací a z jógových příruček, jejich sílu můžeme posilovat i vhodnými modlitbami.
Vhodné knihy s afirmacemi jsou knihy Louise L. Hay Miluj svůj život a Myšlenky srdce,  Šepoty z věčnosti od Paramhansa Jóganandy,  Tvrzení  pro sebeuzdravování nebo některá z knížeček Tajemství od svámí Krijánandy, zvláště Tajemství štěstí a Tajemství sebepřijetí.


Více o afirmacích a o jejich praktickém použití se můžete dozvědět i na pravidelném cvičení anánda jógy v Praze  viz http://www.centrumlotus.cz/products/ananda-joga/
a v knize Rádžajoga na stranách 112 - 116, 132 - 137Labuti pirka