Magnetismus Magnetismus

Magnetismus

Dle  Krijanandy


Pod pojmem magnetismus, se nám většinou vybaví vzájemně přitahující magnety, nebo magnetky, které umisťujeme na železné tabule. Dlouho se proto lidé domnívali, že na magnetické vlivy reagují pouze kovové materiály. Magnetismus je totiž stejně jako zemská přitažlivost měřitelný, a i když nemůžeme jednoznačně vnímat jeho smysl, lze ho rozpoznat.  Způsob projevu v duchovním světě je velmi podobný, protože hmota je nižším projevem duchovních skutečností.


S magnetismem se rovněž setkáváme  u lidí, z některých lidí jakoby vyzařuje zvláštní síla a tito lidé nás přitahují svým vnějším a vnitřním projevem, můžeme říci, že někteří lidé nás přitahují, zatímco jiní odpuzují. Tato schopnost je u některých silnější než u druhých
 Každý máme sílu vládnout slovy a působit svým vnějším dojmem na druhého, ale možná si uvědomíme i jemnější duchovní kvalitu. Po návštěvě některých lidí shrbených pod tíhou svého trápení zůstává po jejich odchodu tísnivý mrak, který můžeme rozpustit dobrou náladou a  vnitřním pozitivním postojem.


 Podobně to můžeme cítit i u našich zvířecích miláčků. Zvířata, ale rovněž vycítí laskavost a nepřátelství  lidí v jeho blízkosti. Jsou lidé, k nimž se zvířata sbíhají jako hřebíky na magnet. Jiní zase sotva zvíře přimějí, aby se k nim přiblížilo. Zvířata nejsou ale ovlivňována vnějšími projevy lidského vědomí, je to určitý typ telepatie. U lidí, v duchovním světě i ve světě kolem nás, jsou to podobné projevy. Stačí být chvíli s opravdovým Mistrem nebo s ním meditovat, někdy postačí pohled, aby člověk cítil, že jeho starosti a problémy se tajemně ztratily a na jejich místo nastoupil hluboký mír a do srdce vstupuje podivná síla, naplněná božskou láskou, přitahuje nás dobro a laskavost.

.
Základní vlastností magnetismu je jeho přitažlivá a odpudivá síla


 Materiální projev u zmagnetizovaných částí kovu je pouze vnějším projevem síly, která je však rovněž v podstatě božská , i božská láska  – je určitým druhem magnetismu.   Stejně tak na hrubších úrovních i lidská láska a štěstí, nenávist a strach – vlastně každý stav vědomí v aktivním projevu, vše podléhá zákonu magnetismu. Energie jako médium pro rozmanité druhy vědomí na sebe bere nesčetné podoby a tudíž generuje nesčetné druhy magnetizmu. Láska přitahuje lásku , strach probouzí ještě větší strach. Jestliže je tedy nenávist záporná, měla by proto vykazovat pouze odpudivou sílu,  je-li však u druhého člověka opětována, jejich vzájemný magnetismus ji bude přitahovat. Na druhé straně láska, i když je přitažlivou silou, nemá-li svůj protějšek, stává se odpudivou silou, jež vyvolává vzájemné odloučení.


Při každém sdílení mezi lidskými bytostmi si můžeme všimnout kladné  a záporné polarity, jenž se podobá přitažlivosti mezi severním a jižním polem magnetu. Mluvíme-li o samičí či ženském složce jako o záporné složce, neznamená to pasivitu, protože záporná síla přitahuje pozitivní. Proto jógová nauka mluví o ženě jako o šakti, boží síle,  je to totiž  především ženský magnetismus, který vtahuje mužskou energii do vnějšího tvůrčího projevu. Mniši se proto též  zříkají ženské společnosti, aby svoji veškerou pozornost a energii nasměrovali do božského Já ve svém nitru. Jakmile člověk však začne vnímat duši, všechny rozdíly mezi mužským a ženským polem zanikají. Před Bohem jsme všichni jako ženské póly, neboť záměrem duše je přitahovat k sobě božskou milost, která nám má umožnit sjednocení s Bohem.

Magnet nereaguje na nezmagnetizovaný kov stejně jako na zmagnetizovaný, ale určitým způsobem na něj působí, neboť ho přitahuje. Stejně tak člověk svým magnetismem k sobě přitahuje i předměty, které nemají žádnou magnetickou sílu, může to být třeba touha po materiálních předmětech, které si silou své myšlenky přitáhne, i myšlenky podléhají zákonu o magnetismu..


Začátečníci na duchovní cestě k sobě přitahují více vnitřních zážitků a dělají rychlejší pokroky než ti, kteří jsou zkušenější. Důvod může být ten, že  netuší, jak náročná je tato cesta. Pokud by si člověk dokázal zachovat tu prvotní víru i v méně příznivých  obdobích, které se  vkrádají mezi inspiraci našeho prvotního nadšení a která tzv. startuje  božské vnímání – našel by Boha velice rychle.


K čemu silně lneme ve své mysli, to k sobě také přitahuje. To platí pro okolnosti, události, věci, rovněž i pro inspirace a vnuknutí.


Magnetický princip je možné i zneužít. Jsme ovlivňováni magnetismem a též my ovlivňujeme druhé. Můžeme ublížit negativními myšlenkami nebo se sami stát obětí negativních myšlenek druhých, každý si můžeme vzpomenout na nesčetné příklady z historie.  Myslet si o druhém něco špatného je hrubým zneužitím zákona a může páchat velké škody, naproti tomu tím, že někomu žehnáme, přivoláváme i k sobě ta nejvyšší požehnání 


  Je třeba dávat si dobrý pozor i na svá přání, neboť nejenom dobrá, ale i špatná přání  či silné obavy mohou uvést tento jemný zákon do pohybu. Svoji vůli je třeba sjednocovat nejenom s kosmickou energií, ale i s božskou vůlí.


Pro příjem magnetismu je potřeba být otevření, ale zároveň se i chránit. Magnetické ochrany můžeme dosáhnout tím, že odmítneme reagovat negativně a zároveň se obklopíme silným pozitivním magnetizmem. Své emoce je dobré harmonizovat v hluboké meditaci. Před zlými myšlenkami druhých není však vhodné se chránit tak, že zaujímáme chladný či lhostejný postoj. Tato netečnost nás sice může ochránit, ale zároveň i otupovat o citlivější vibrace ze světa kolem nás a připravujeme se o božskou vnímavost.
Pokud chceme správně čerpat magnetismus, nesmíme být pouze tzv. „ houbou“ a jen pasivně nasávat. Tímto způsobem je možno druhého člověka vyčerpat, aniž bychom něco získali. Pokud chceme čerpat magnetismus pozitivního člověka, musíme na oplátku též něco vracet, vzájemnou výměnou magnetismus roste.


Rovněž potrava může být magneticky posilující nebo naopak oslabující. Pokud zatěžujeme organismus jedovatými odpady, narušujeme volné proudění energie i magnetismus.


Silná, pozitivní magnetická aura kolem těla nás chrání nejen před negativními myšlenkami druhých lidí, ale zároveň i před špatnými nebo zhoubnými okolnostmi a nemocemi.
Vše má svůj původ v Nekonečném Duchu. Magnetismus každého typu se rodí z magnetické moci Boží lásky, která je nejmocnější a vlastně jedinou kosmickou veličinou. Vše co člověk nedokáže svou vlastní silou, to dokáže božská láska snadno. To co je jednou vykonáno, je vykonáno navždy a na tento paprsek je třeba ladit se meditací a ctít hlavní zákon magnetizmu – čím větší proud energie (probuzené vůlí), tím silnější je magnetické pole.


 Zpracováno dle Rádžajógy Svamí Krijananda str. 174 – 181.Labuti pirka