Myšlenky svamí Krijanandy žijí v našich srdcích Myšlenky Svámí Krjanandy

Myšlenky svamí Krijanandy žijí v našich srdcích


Naše duše vstupují do světla zvaného „život“ s určitými úkoly, ke kterým je opravňuje vybrat si svoji rodinu a prostředí, které jim bude pomáhat při překonávání životních překážek. Okamžikem zrození však na toto zapomínáme a sbíráním životních zkušeností se tzv. rozpomínáme, ale pomáhá nám, pokud žijeme v souladu s boží vůlí.


 Jedním z velkých představitelů této pozitivní duchovní cesty byl Svami Krijananda, který, i když nedávno opustil své pozemské tělo, je stále zářným příkladem oddanosti svému guruovi, Mistru Paramhansa Joganandovi a jeho zářící duchovní srdce, i  v době, kdy ho síly opouštěly, působilo vysokou pozitivní energií na vnější okolí, zdálo se dokonce,   jakoby jeho autogramy v knihách skutečně „hřály“ a   sám  šíříl lásku do prostoru kolem sebe.


V současné době nám technika zanechala mnoho záznamů jeho projevů, videí, fotografií i CD s jeho hudbou, nezapomenutelné místo však tvoří jeho literární činnost, jenž není závislá na technice.

 V jeho knihách nadále žijí myšlenky jeho, i jeho gurua Joganandy, bohatým zdrojem jsou jeho internetové knihy  - o soužití s Joganandou https://www.ananda.org/inspiration/books/path/index.html  a o budování komunit anánda https://www.ananda.org/inspiration/books/place/index.html , kniha v českém překladu Rádžajóga nebo knihy v anglickém nebo italském jazyce v duchovních obchůdcích  ananda komunit.


Malá ochutnávka moudrostí z literární tvorby Krijanandy


Z Rádžajógy


- Rádžajóga pohlíží na lidskou povahu jako na říši skládající se z celé řady psychologických sklonů a tělesných atributů, z nichž každý vyžaduje důkladnou pozornost. Král si nemůže dovolit upřednostňovat jednu vrstvu svých poddaných na úkor ostatních, protože jinak může nespokojenost mezi přehlíženými zasít zárodky vzpoury. Podobně i člověk prospírvá nejlépe, když se všechny složky jeho povahy rozvíjejí harmonicky. Rádžajógín – královský jógin – má proto poslání vládnou své vnitřní říši moudře, s umírněností, a rozvíjet všechny stránky své osobnosti vyváženě a jednotně. A protože vládcem vnitřního království člověka je jeho duše, tvoří hlavní činnost rádžajógy rozvoj duchovního vědomí prostřednictvím každodenní meditace.


- Svádhája se obvykle překládá jako studium (posvátných textů). Sva znamená já, sebe.  Správný překlad proto zní „studium sama sebe“ To pravé studium člověka nespočívá v knihách ani ve shromažďování rozumových informací: je jím vrcholné dobrodružství sebeobjevování. Studium sebe sama ovšem představuje daleko více než sebeanalýzu či zkoumání skrytých motivů. V hlubším smyslu znamená také vědomí sama sebe.


- Co je vlastně dobro a zlo? Zlo je takové hnutí vědomí a energie, které zastírá základní skutečnost všech věcí v Nekonečném duchu. Dobro je to, co nám pomáhá tuto realitu rozjasňovat.  


- Pravda je věčná. Člověk ji může vnímat, ale nemůže tvořit. Jakmile je jeho vnímání dostatečně ostré, aby dokázal nazírat  Absolutní Pravdu, bude se účastnit skutečnosti, kterou vzájemně sdílejí všichni, kteří dosáhli stejného náhledu. Z těchto výšin sestoupila k člověku všechna významná  náboženství. Z tohoto stupně zření také promlouvali největší duchovní učitelé ve všech dobách.


 Tajemství štěstí je


  -  spokojenost i přes všechny bouře života
-    mít srdce, které chce obejmout celé lidstvo a bere všechny lidi jako bratry a sestry  
-   nelpět na nikom a na ničem a uvědomit si, že nám ve skutečnosti nic nepatří, vše   patří  BOHU


  Tajemství sebepřijetí je


 -     Přijímání druhých takových, jací jsou. Jen tak budete schopni přijímat sami sebe takové, jací jste.
-      Respektování všech, neboť jací jsme my, očekáváme, že takoví budou i druzí. A stáváme se takovými, jak na ně nahlížíme


Další svá drobná životní tajemství přenesl autor do knížečky  inspirací pro každý den
Living Wisely, Living Well  - Žít moudře, žít dobře a přicházela prostřednictvím internetu minulý rok z Ananda Assisi


 Obracej se k ostatním se sympatiemi: nečekej, až to budou oni, kdo udělají první krok. Kolik zraněných leží na bitevním poli života! Někteří z nich se snaží ochránit se před dalšími zraněními tím, že ukazují chladný odstup. Ignoruj jejich pokus: je to jen přetvářka. Staň se duchovním lékařem! Snaž se především pomoci tomu, kdo prožívá psychické utrpení nebo má duchovní pochybnosti. Překvapí tě, jak srdečný úsměv dokáže rozpustit bloky ledu, které vězní tolik trpících srdcí.


 Postav se směle zkouškám, překážkám a výzvám. Jsi boží dítě; jako takový, jsi stejný jako kdokoliv jiný na zemi! Tvůj potenciál velikosti – ba dokonalosti – je nekonečný. Obraz by se neměl posuzovat podle chyb, kterých se umělec dopouští, když zdokonaluje své dílo, ale podle konečného výsledku.


 Zůstaň věrný lekcím, které ses od života naučil. Ostatní tě mohou přesvědčovat, aby ses díval na věci jejich očima, ale jedinou pravdu, kterou budeš moci opravdu poznat, je ta, kterou jsi sám zažil. Změň pohled jen tehdy, když tě nové zkušenosti donutí, aby ses na věci díval jinak. Atd.


A protože pozitivní myšlenky léčí naše dušičky vznikla další zajímavá knížka Svamího Krijanandy,  která předává tento rok životní tajemství prostřednictvím týdenních inspirací  Affirmations for Self-Healing  neboli  Afirmace a modlitby, které vysvětlují např.


Úspěch


Úspěch znamená překročení – transcendenci, to jest nalézání sama sebe. Spočívá v klidu mysli, v pochopení sama sebe a především v radosti z Boha.
Vnější úspěch znamená povznést se nad minulé výsledky, do nových úrovní. Znamená to přijímat také nezdary, selhání, jestliže to pomáhá překonat falešnou touhu nebo ctižádost. Každý neúspěch může být stavebním kamenem k vyššímu cíli. Úspěch se měří růstem, porozuměním, schopností a blízkostí Boha.


Vnitřní mír


Vnitřní mír není výsledek peněz v bance, ale modlitby a meditací. Čím více jsi v kontaktu s Bohem v meditaci, tím více cítíš, že se na Tebe snáší pokrývka z vnitřního míru, která tvé tělo osvěží a zklidní jeho neklidné impulsy a naplní nervy stále novou radostí. Mír je jako vodopád bez tíže, který smývá každou úzkost a dává nový, štastný pocit jistoty.
Vnitřní mír má ten, kdo vi, že jeho jediným pokladem je Bůh.


Ochota


Ochota má být pěstována záměrně. Je to  postoj mysli a nezávisí na vnějších podmínkách. Mnoho lidí je ochotných nebo odmítavých podle vlastních sympatií nebo antipatiích. Tento zvyk směřuje ke sklonu být neochotný, který se postupně stává chronickým a přitahuje k sobě opakované nepříjemnosti..
Neočekávejte příznivé okolnosti k probuzení dobré vůle v sobě. Trénuj postoj říkat ano životu. Často spatříš, s tímto jednoduchým vnitřním  postojem, že úspěch neočekávaně vstoupí do tvých dveří.


Studnice životních tajemství načerpaných za duchovní život svámího je velice hluboká, záleží pouze na nás, jak často se z ní dokážeme občerstvovat a necháme jeho myšlenky proniknout do svého nitra. Potom můžeme zažít úžasnou radost a uvědomění si sebe sama, pokud se naše vědomí citlivě soustředí v páteři. Páteř je vlastně svatá řeka požehnání,ve které se duše pohybující se k Bohu stane očištěnou a regenerovanou ve vodách Boží radosti.


V závěru knihy Rádžajóga říká: „ Přes veškerou horlivou snahu cítím, že jsem vám nabídl jen náprstek z mohutného oceánu Pravdy. Většinu z jeho vod musíme svými osobními vnory zajisté prozkoumat sami. Mým přednostním přáním bylo dovést vás k učení a k požehnání mého gurua. On je pramenem, já jsem pouhý potůček, který přežívá jen díky jeho mohutnosti. Pokud vám mé lekce přinesly nějaký užitek, pak je to díky jeho milosti, ne mé moudrosti.“ 

Dle kursů ananda jogy v Čechách , Rádžajogy ,  Weekly Inspirations roku 2012 a 2013  a internetu zpracovala B.H.

 Labuti pirka