Kumránské svitky Kumránské svitky

Kumránské svitky

Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky)

 jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu. Svitky obsahují biblické a další náboženské texty.
Okolnosti nálezu nejsou příliš jasné.  Roku 1947 (někdy se uvádí  rok 1946) byla beduíny, jejichž způsobem obživy bylo pastevectví a pašeráctví – pašovaný materiál ukládali do jeskyní v Judské poušti – objevena jeskyně (později označované jako 1Q, tedy „první kumránská jeskyně“) a v ní svitky. Beduíni se snažili nález prodat. Kupce nalezli v syrském biskupovi Samuelovi, který ukázal svitky badatelům z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kteří svitky identifikovali – nejdelší z nich (7,43 m) obsahoval text Izajáše z 2. století př. n. l. Když beduíni zjistili, že jejich zboží má odbyt, začali rychle zvedat cenu. Svitky začal skupovat také Eleazar Sukenik, profesor Hebrejské univerzity. Z nedostatku finančních prostředků se obrátil na Americkou školu pro výzkum orientu v Jeruzalémě, které 11. dubna 1948 vydaly o nálezu svitků tiskovou zprávu, a o nálezu se tak dozvěděl celý svět.a nálezů Svitků od Mrtvého moře

Přestože souvislost mezi sídlištěm v Kumránu a svitky byla mnohými teoriemi zpochybňována, dnes bývá obecně přijímáno, že jeskyně byly spravovány esejci.To však neznamená, že kumránská komunita vytvořila všechny svitky. Autory velké části svitků (možná většiny) jsou skutečně esejci, mnohé svitky však byly do Kumránu přineseny, aby esejci mohli studovat myšlení různých židovských hnutí]
Většina svitků byla sepsána mezi lety 200 př. n. l. a 68 n. l., kdy byl Kumrán během židovského povstání zničen Římany. Po roce 68 pak již kumránské jeskyně používány nebyly
,
 Uvádíme některá moudra z těchto svazků, která údajně pověděl učedníkům Ježíš v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány ve výše citovaných kumránských svitcích,

 PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

 Když  Ježíš sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

“Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?”

Usmál se a řekl :
“Jste světlo světa. Jste hvězdy. Jste chrám pravdy. V každém z vás je Vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk Bytí.”
 
- Jaký je smysl života ?

“Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.”

 - Proč nás pronásleduje neštěstí ?

“Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Hořkost je plod nevědomosti. Když obviňujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Probuďte se. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.”

 - Jak přemoci neštěstí ?

“Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

- Jak dosáhneme štěstí ?

“Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

- V čem je tajemství hojnosti ?

“Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk lidského srdce. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.”

- Jak žít ve světle ?

“Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci. Člověk je zárodek Slunce. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.”

-Jak dosáhnout harmonie ?

“Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do Světa něco nového. Naplňte tělo Láskou. Staňte se energií Lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh”.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?

“Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.”

- Jaká je podstata reality?

,,Já“ je jméno Věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?“, odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí.”

A podíval se na všechny s láskou a dodal :

"Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou!"

Čerpáno z Wikipedie a internetové prezentace zaslané V.Š.

 Labuti pirka