Chvalozpěv stvoření Chvalozpěv stvoření

Chvalozpěv stvoření

sv. František z Assisi

 

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,

Tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.

Patří Tobě jedinému. Nejvyšší,

a žádný člověk není hoden vyslovit Tvé jméno.

Ať Tě chválí, můj Pane, všechno co jsi stvořil,

zvláště pak bratr sluce,

neboť on je den a dává nám světlo,

je krásný a září velkým leskem,

vždyť je, Nejvyšší, Tvým obrazem.

Ať Tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,

stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

At Tě chválí, můj Pane, bratr vítr

a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,

kterým živíš své tvory.

Ať Tě, chválí, můj Pane, sestra voda,

která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať Tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým

osvětluješ noc

a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

Ať Tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,

která nás živí a slouží nám,

a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať Tě chválí, můj Pane, Ti, kdo odpouštějí pro tvou

lásku a snášejí nemoci a soužení.

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji,

Neboť Ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať Tě chválí, můj pane sestra smrt těla,

žádný živý člověk jí nemůže uniknout.

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.

Blaze těm, které nalezne spojeny s Tvou nejsvětější

vůli,

neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu

a služte mu s velikou pokorou.

(z knihy Assisi - Rizia Guarnieri)Labuti pirka